دانلود کتاب های کمک آموزشی رایگان

     
 

 

دانلود کمک درسی رایگان

 
۱۳۸۸/٧/۱٢

 

 

-------------------------------------------

سال اول راهنمایی:

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی اول راهنمایی

پاسخنامه نمونه سؤالات عربی اول راهنمایی

شیوه های مطالعه ی صحیح کتاب های عربی

آموزش قواعد عربی راهنمایی

فرهنگ لغت عربی به فارسی دوره ی راهنمایی

-------------------------------------------

سال دوم راهنمایی:

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی دوم راهنمایی

پاسخنامه نمونه سؤالات عربی دوم راهنمایی

شیوه های مطالعه ی صحیح کتاب های عربی

آموزش قواعد عربی راهنمایی

فرهنگ لغت عربی به فارسی دوره ی راهنمایی

-------------------------------------------

سال سوم راهنمایی:

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی سوم راهنمایی

پاسخنامه نمونه سؤالات عربی سوم راهنمایی

شیوه های مطالعه ی صحیح کتاب های عربی

آموزش قواعد عربی راهنمایی

فرهنگ لغت عربی به فارسی دوره ی راهنمایی

داستان های قرآن (قصص القرآن) کتاب کار عربی سوم راهنمایی

داستان های زیبا (القصص الجمیلة) کتاب کار عربی سوم راهنمایی

-------------------------------------------

سال اول دبیرستان:

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی اول دبیرستان

پاسخنامه نمونه سؤالات عربی اول دبیرستان

فرهنگ جامع عربی به فارسی دوره ی راهنمایی و دبیرستان  

شیوه های مطالعه ی صحیح کتاب های عربی

آموزش قواعد عربی راهنمایی

داستان های قرآن (قصص القرآن) مروری بر عربی راهنمایی

داستان های زیبا (القصص الجمیلة) مروری بر عربی راهنمایی

-------------------------------------------

سال دوم دبیرستان:

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی دوم دبیرستان

پاسخنامه نمونه سؤالات عربی دوم دبیرستان

شیوه های مطالعه ی صحیح کتاب های عربی

فرهنگ جامع عربی به فارسی دوره ی راهنمایی و دبیرستان

-------------------------------------------

سال سوم دبیرستان:

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی سوم دبیرستان

پاسخنامه نمونه سؤالات عربی سوم دبیرستان

شیوه های مطالعه ی صحیح کتاب های عربی

فرهنگ جامع عربی به فارسی دوره ی راهنمایی و دبیرستان

 

-------------------------------------------

 

سال دوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی:

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی دوم انسانی (قسمت اول)

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی دوم انسانی (قسمت دوم)

پاسخنامه نمونه سؤالات عربی دوم انسانی

شیوه های مطالعه ی صحیح کتاب های عربی

فرهنگ جامع عربی به فارسی دوره ی راهنمایی و دبیرستان

-------------------------------------------

سال سوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی:

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی سوم انسانی

پاسخنامه نمونه سؤالات عربی سوم انسانی

شیوه های مطالعه ی صحیح کتاب های عربی

فرهنگ جامع عربی به فارسی دوره ی راهنمایی و دبیرستان

-------------------------------------------

پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی:

نمونه سؤالات چهار گزینه ای کتاب عربی پیش دانشگاهی

پاسخنامه نمونه سؤالات عربی پیش دانشگاهی

شیوه های مطالعه ی صحیح کتاب های عربی

فرهنگ جامع عربی به فارسی دوره ی راهنمایی و دبیرستان

 

 

پسورد چاپ کتاب ها

 

 
  لینک

 

ليست وبلاگ هاي فارسي
قالب هاي وبلاگ

علیرضا میزانیان
نویسندگان وبلاگ
علیرضا میزانیان

آمار وبلاگ
خروجی وبلاگ
  RSS 2.0